Thép ống, thép vê giao đến khách hàng sản xuất

Thép ống: phi 27 x2mm x6m

Thép Vê: 50 x50 x3mm và 25 x25 x3mm

Thép la: 3mm x30 x6m