GK cung cấp U đúc 304 đầy đủ các size từ U36 x60 x5mm x6m đến U100 x200 x10mm x6m